KANDYDACI
Strona główna | Studia I stopnia | Dostałeś się na studia
Samorząd Studencki

W drodze wyborów spośród studentów Uniwersytetu Szczecinskiego są wyłaniani przedstawiciele Samorządu Studenckiego, którego członkowie
oprócz organizowania rozmaitych imprez akademickich, konferencji i spotkań czuwają także nad przestrzeganiem praw studenckich. Przedstawiciele samorządu biorą udział w posiedzeniach Senatu US, wyborach władz rektorskich oraz pracach komisji uczelnianych.

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Malczewskiego 10-12, p. 115, 130
samorzad@univ.szczecin.pl
tel. 91 444 37 08
Szczegóły na www.samorzadus.pl

Akademickie Biuro Karier

Głównym zadaniem biura jest pomoc studentom i absolwentom US w aktywnym wejściu na rynek pracy. W ramach działalności biuro prowadzi m.in. konsultacje z doradcami zawodowymi, szkolenia, spotkania z pracodawcami, targi pracy, ponadto udostępnia oferty pracy, staży i praktyk zawodowych.

Wiecej informacji na stronie www.abk.univ.szczecin.pl

Akademickie Centrum Kształcenia Językowego

Z lektorami jezyków obcych spotkasz sie na zajęciach w trakcie studiów. Warto jednak pamietać, ze w ACKJ funkcjonują ośrodki kultury: brytyjskiej, francuskiej oraz iberyjskiej. W Centrum są organizowane spotkania kulturalne, językowe, wystawy. Zainteresowani studenci mogą skorzystać z biblioteki, która zawiera największe w regionie zbiory książek anglojęzycznych oraz francuskojęzycznych.

Wiecej: www.ackj.usz.edu.pl

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore, które chcą studiować na Uniwersytecie Szczecińskim, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci. W trakcie studiów osoby niepełnosprawne mogą liczyć na dodatkowe
wsparcie BON. Biuro pracuje nad udogodnieniami, polegającymi na zminimalizowaniu barier architektonicznych, transportowych i komunikacyjnych. Dysponuje wykwalikowaną kadrą konsultantów oraz specjalistycznym zapleczem technologicznym ukierunkowanym na indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.


Wiecej: www.bon.usz.edu.pl

Akademiki

Nie ma lepszego miejsca, w którym możesz nauczyć się szybko samodzielności, jak w domu studenckim, zwanym popularnym akademickiem. Uniwersytet Szczeciński dysponuje czteroma domami, o miejsce w jednym z nich może się ubiegać każdy student. Opłaty wahają się w granicach 295-430 zł, w zależności od tego, iluosobowy jest pokój.

Jak złożyć podanie o akademik?

 • w dziekanacie lub samorządzie studenckim na Twoim wydziale
 • wypełniając formularz na www.samorzadus.pl

 

Harmonogram przydzielania miejsc jest opublikowany na stronie www.samorzadus.pl

Domy studenckie US

Dom Studenta nr 1 "Bakałarz"
ul. Bohaterów Warszawy 75
71-061 Szczecin
tel. 91 448 94 32

Dom Studenta nr 2 "Belferek"
ul. Bohaterów Warszawy 75
71-061 Szczecin
tel. 91 433 04 28

Dom Studenta nr 3 "Kordecki"
ul. Kordeckiego 15
71-066 Szczecin
tel. 91 444 38 67

Dom Studenta nr 4 "Portowiec"
ul. Podgórna 26
70-205 Szczecin
tel. 91 434 15 67

Sieć biblioteczna US

Do korzystania ze zbiorów Biblioteki Głównej US i jej filii, uprawnia karta biblioteczna.

 • Jeśli Twoja legitymacja studencka ma formę papierową, wyrób kartę biblioteczną.
 • Jeśli masz elektroniczną legitymację studencką, będzie ona pełniła także funkcję karty bibliotecznej.

Porada: wypełnij formularz wstępnej rejestracji na stronie internetowej Biblioteki Głównej, a następnie z nemerem rejestracji, legitymacją i dowodem osobistym udaj się do wypożyczalni.

Szczegóły na stronie www.bg.szczecin.pl

 

Do korzystania z innych bibliotek naukowych w Szczecinie uprawnia karta międzybiblioteczna. Do jej wyrobienia niezbędna jest fotografia legitymacyjna.

Opieka lekarska

Możesz wybrać dowolną przychodnię, ponieważ uczelnia nie ma podpisanej umowy z konkretną placówką zdrowia. Obowiązują ogólne zasady dotyczące wyboru lub zmiany lekarza rodzinnego. Jeżeli zdecydujesz się na leczenie w Szczecinie, oznacza to rezygnację z usług Twojego lekarza w rodzinnej miejscowości. Przypominamy, że w ciągu roku kalendarzowego można dwukrotnie zmienić lekarza pierwszego kontaktu.

Ubezpieczenie

Wszyscy studenci Uniwersytetu Szczecińskiego mają mozliwość wykupienia ubezpieczenia NNW (od nastepstw nieszczesliwych wypadków), które
nie jest obowiazkowe. Radzimy jednak skorzystać z ubezpieczenia, gdyż wypadki zdarzają sie także w życiu studenckim. Poza tym brak ubezpieczenia uniemożliwia Ci ubieganie się o praktykę zawodową oraz komplikuje wiele spraw zwiazanych z uczestnictwem w zajęciach WF lub rekreacyjnych.

Szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia oraz formularz znajdziesz na www.samorzadus.pl

Obiegówka

Gdy rozstajesz się z uczelnią, konieczne jest wypełnienie tzw. obiegówki, czyli karty zobowiazań studenta. W tym celu musisz zgłosic sie do:

 • Biblioteki Głównej,
 • biblioteki wydziału,
 • kierownika Osiedla Domów Studenckich (nawet jeśli nigdy nie mieszkałeś w akademiku).
Odwołania od decyzji

Z każdą sprawą przewidzianą Regulaminem Studiów możesz zwrócić się do swojego dziekana (np. urlop okolicznosciowy, indywidualna organizacja studiów). W przypadku decyzji negatywnej każdemu studentowi przysługuje odwołanie (w terminie 14 dni od doręczenia decyzji) do prorektora ds. studenckich US. Także w tym przypadku pisemne odwołanie składa się w odpowiednim dziekanacie.

Stypendia i zapomogi

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej, o które można się starać*:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
 • zapomoga.

* Zgodnie z ustawą świadczenia przysługują studentowi tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

 

Stypendium socjalne jest formą wsparcia finansowego dla studentów, których sytuacja materialna kształtuje się poniżej progu dochodowego określanego co roku w zarządzeniu rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Dodatkowo student studiów stacjonarnych znajdujący sie w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w akademiku lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych mogą otrzymać osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności, a wysokość świadczenia jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów mogą otrzymać studenci, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen, mają znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub uzyskali wysokie wyniki sportowe.

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce, mającemu wyjątkowe osiągniecia artystyczne lub sportowe.

Zapomoga to jednorazowe świadczenie pieniężne, o które może ubiegać się student znajdujący sie z przyczyn losowych w trudnej sytuacji materialnej.

 

Informacje dotyczące przyznawania pomocy materialnej, wzory podań oraz stawki poszczególnych stypendiów są zamieszczone na stronie internetowej www.studenci.usz.edu.pl w zakładce ‘pomoc materialna’.

Informacje można uzyskać także w dziekanatach na każdym z wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego lub na stronie samorządu studenckiego www.samorzadus.pl

Urlop zdrowotny i okolicznościowy

Student może otrzymać urlop zdrowotny na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej. Urlopu zdrowotnego udziela się w dowolnym momencie trwania roku akademickiego, jednak jego łączna długość w toku studiów nie może przekroczyć dwóch lat.

W uzasadnionych przypadkach dziekan może udzielić zgody na urlop okolicznościowy (np. wyjazdy krajowe lub zagraniczne organizowane przez uczelnie, organizacje studenckie, koła naukowe). W trakcie takiego urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie, z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej w odniesieniu do urlopu długoterminowego

Koła naukowe i organizacje studenckie

Okres studiów to nie tylko czas zdobywania wiedzy, lecz także gromadzenia cennych doświadczeń i nawiązywania znajomości. Własne zainteresowania możesz rozwijać w jednym ze 107 kół naukowych funkcjonujacych na Uniwersytecie Szczecińskim. Znajdziesz tam swoje miejsce zarówno wtedy, gdy planujesz karierę naukową, jak i wtedy, gdy interesuje Cię rozwijanie umiejetności praktycznych.


Poza kołami naukowymi działają grupy teatralne, muzyczne, chóry oraz związki sportowe.


Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej www.studenci.univ.szczecin.pl w zakładce ‘koła naukowe i organizacje studenckie’.

Alfabet studenta

Akademik – dom studencki, w którym za niewielkie pieniądze możesz mieszkać przez okres studiów. Po przekroczeniu jego progu zobaczysz korytarz z licznymi drzwiami, za którymi czekają na Ciebie nowi znajomi. Akademik będzie dla Ciebie drugim domem, tylko… bez obiadków mamusi i ciszy, którą gwarantuje zaszycie się we własnym pokoju.

Campus akademicki – siedmiodniowy wyjazd, który pozwala poznać przedsmak studiowania. Wyjazd rokrocznie obfituje nie tylko w spotkania z władzami Uczelni, podczas których można uzyskać wiele niezbędnych informacji, lecz przede wszystkim w takie atrakcje, jak cała gama warsztatów –
plastycznych, teatralnych, tanecznych, dziennikarskich, muzycznych. Natomiast podczas wieczornych spotkań integracyjnych można poznać studentów z innych ośrodków akademickich z całej Polski. Stali bywalcy campusu uważają, że kto raz tam był, ten zechce wracać każdego roku.

Dziekan – najważniejsza osoba na wydziale, na którym dzierzy władzę i pilnuje porządku, nadzoruje i spogląda nań czułym okiem. Na ogół ma kilku zastępców – prodziekanów. Do prodziekana ds. studenckich możesz zwrócić się ze wszystkimi podaniami dotyczącymi spraw formalnych, m.in. o przedłużenie sesji czy udzielenie urlopu.

Dziekanat – właśnie tutaj załatwisz to, co jest związane z Twoimi uczelnianymi sprawami – od uzyskania legitymacji do wydania dyplomu ukończenia studiów.

Egzamin – to coś, czego na studiach jest zawsze za dużo. Jego forma może byź ustna lub pisemna, w każdym razie nie istnieje żadna, która tak naprawdę odpowiada studentom.

Indeks – kilkudziesieciostronicowa książeczka, w której zbierasz wpisy stanowiące potwierdzenie uzyskanych przez Ciebie zaliczeń i otrzymanych ocen z egzaminów. Indeks pozostanie Twoją własnością, nawet po ukończeniu studiów. Warto o niego dbać, gdyż jest Twoją wizytówką.

Juwenalia – święto studenckie. Czas, w którym częściowo zapomina się o książkach, zajęciach na uczelni i wizytach w bibliotece. Koncerty, happeningi uliczne, wystawy – wydarzenia w różnych częściach miasta połączone jedną ideą – wspólną zabawą, podczas której nic nie dzieje się przypadkiem. Wszystko ma swój cel, jak choćby taki, by zintegrować cały ośrodek akademicki z wielotysieczną rzeszą studentów.

Karta egzaminacyjna – inaczej nazywana karta okresowych osiągnięć studenta. To arkusz w formacie A4, na którym – z zacięciem kolekcjonera autografów – zbierasz podpisy wykładowców, czyli zaliczenia. Zapełnienie wszystkich rubryk pozytywnymi wpisami gwarantuje automatyczne przeniesienie na kolejny poziom wtajemniczenia. Jeśli dopisze Ci szczęście, w kolejnym semestrze czekać Cię będzie podobna zabawa.

Kolokwium – forma pisemnego sprawdzenia zdobytej wiedzy, przeważnie obejmuje tematykę ostatnich kilku zajęć. Mniej niż egzamin, więcej niż wejsciówka… a wyzwala podobną dawkę adrenaliny.

Konwersatorium – forma zajeć pozwalająca na prowadzenie dyskusji, poruszająca tematykę wykładów. Wyboru tematyki zajęć dokonuje prowadzący, Ty natomiast, wcześniej zapoznając się z literaturą, możesz przewodzić burzliwym debatom. Zajęcia, na których warto mysleć nad tym, co się mówi.

Legitymacja – dokument poświadcząjący status studenta. Uprawnia Cię do korzystania z wielu zniżek, co więcej, w obrębie uczelni jest Twoim najważniejszym dokumentem tożsamości. Jeśli chcesz zobaczyć swoje najgorsze zdjęcie, zajrzyj właśnie do niej. Efekt gwarantowany.

MOST – program mobilności studentów, w ramach tego programu możesz studiować przez semestr lub cały rok akademicki na dowolnym uniwersytecie
w Polsce, oczywiście, wszystko w ramach porozumienia miedzyuczelnianego. Będąc nadal studentem US, możesz przekonać się na własnej skórze, jak studiuje się na innej uczelni. To mozliwość rozwoju, sprawdzenia się i sprostania nowym wyzwaniom.

Rektor – najważniejsza osoba na uczelni. To w jego gabinecie zapadają wszystkie ostateczne decyzje dotyczące uniwersytetu. Jego Magnicencja reprezentuje uczelnię na arenie krajowej i międzynarodowej. Zastępcy rektora to prorektorzy. Wsród nich jest prorektor ds. studenckich, który sprawuje pieczę nad sprawami studentów i może być Twoją ostatnią deską ratunku, gdy na wydziale otrzymasz negatywną decyzję.

Socrates Erasmus – program umożliwiający odbycie studiów na jednej z europejskich uczelni, z którą podpisał umowę Twój uniwersytet. Skierowany do osób pragnących podjąć nowe wyzwania. Z pewnością podczas takiego wyjazdu poznasz odmienną kulturę, nauczysz sie samodzielności i zyskasz bezcenne, tak potrzebne w życiu doświadczenia. Program daje możliwość wyboru przedmiotów, które są czasem niedostępne na uczelniach krajowych.

Wydział – podstawowa jednostka uczelni. Wydziały zwykle oferują kierunki z podobnej dziedziny nauk. Na wydziale będziesz rzetelnie zdobywał wiedzę, skrzętnie notował, jadł i czasem przysypiał, radował sie zaliczonymi egzaminami i wsciekał, gdy dotknie Cię wizja udziału w niespodziewanych i ze wszech miar niepożądanych egzaminach poprawkowych we wrześniu.

Wykład – półtoragodzinny maraton pisarski, podczas którego nauczysz się idealnej synchronizacji słuchu i manewrowania długopisem. Wszak dobre notatki to ponad połowa sukcesu podczas zaliczenia, a jak dobrze wiemy, niewielu jest studentów, którzy notowac lubią. Możesz być pewien, że jeśli umiejętnie przelejesz myśli wykładowcy na papier, Twój zeszyt stanie się obiektem pożądania wielu osób, a Ty sam – najlepszym kolegą otaczających Cię towarzyszy w niedoli.

Zerówka – inaczej przedtermin. W oficjalnych pismach nie istnieje, próżno go szukać wsród paragrafów dotyczących zaliczeń. Przez niektórych wykładowców jest uznawany za zbyteczny dodatek, wszak student ma dwie szanse na zdanie egzaminu – właściwy termin egzaminu i poprawkę, która skraca mu wakacje. Na szczęście, istnieją wykładowcy, którzy umawiają się (najczęściej w formie nieocjalnego porozumienia obu stron) na dodatkowy termin jeszcze przed sesją.