KANDYDACI
Strona główna | Studia I stopnia | Ważne informacje dla kandydata
FAQ

REJESTRACJA W SYSTEMIE ERK DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

1. Co należy zrobić, kiedy w momencie zakładania konta w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, pojawia się informacja, że wpisany PESEL jest już zarejestrowany w systemie? Prawdopodobnie wcześniej podjęto próbę założenia konta (nawet bez zakończonej rejestracji). W takim przypadku należy skorzystać z opcji LOGOWANIE w Menu systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Prawdopodobnie wcześniej podjęta próba założenia konta (nawet bez zakończonej rejestracji) powiodła się. Po założeniu konta w systemie, kolejne wejścia odbywają się już przez bramkę LOGOWANIE.

2. Jak dokończyć rejestrację w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów? Aby dokończyć rejestrację w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów należy skorzystać z opcji LOGOWANIE. System skieruje kandydata do kroku, na którym przerwał rejestrację. Koniecznym jest wcześniejsze podanie numeru PESEL, ustalenie hasła i kliknięcie w opcję ZAŁÓŻ KONTO.

3. Co należy zrobić w sytuacji, gdy po zarejestrowaniu w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, nie uzupełniono danych dotyczących wyników z matur i wylogowano się z systemu? Aby ponownie zalogować się do systemu należy użyć opcji LOGOWANIE. Będąc na osobistym koncie w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów kandydat może (do momentu zamknięcia systemu w danym naborze) wrócić do wybranych kierunków studiów i uzupełnić wyniki z matury po odebraniu świadectwa. Do momentu uzupełnienia wyników na indywidualnym koncie ERK będzie widoczny monit o brakujących danych. Klikając w link mówiący o brakach, system skieruje kandydata do właściwego miejsca, w którym należy wpisać potrzebne dane.

4. Czy w przypadku udziału w procesie rekrutacji na dwa kierunki/specjalności studiów należy się dwukrotnie zarejestrować? Rejestrując się, kandydat zakłada swoje indywidualne konto i porusza się wyłącznie w jego obszarze. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na dwa kierunki studiów należy dwukrotnie dokonać wyboru kierunku/specjalności poprzez wybranie właściwej opcji w menu systemu ERK. Wszystkie te czynności mają jednak miejsce na jednym utworzonym przez kandydata koncie. Nie jest bowiem możliwa kilkukrotna rejestracja przy podaniu tego samego numeru PESEL.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. Czy kwalifikacja do drugiego etapu rekrutacji oznacza, że kandydat zostanie przyjęty na studia po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów? Kandydat zostanie przyjęty wówczas, gdy po zakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji dostarczy wymagany komplet dokumentów w czasie wskazanym w komunikacie w systemie ERK, a dane podane przez kandydata w systemie ERK będą się zgadzały ze stanem faktycznym.

2. Co należy zrobić w przypadku egzaminu poprawkowego, którego wyniki ogłaszane są we wrześniu? Wobec powyższego nie jest bowiem możliwe złożenie kompletu wymaganych dokumentów z uwagi na brak świadectwa dojrzałości. Należy na bieżąco monitorować stronę internetową Uniwersytetu Szczecińskiego i oczekiwać na informację o ewentualnym ogłoszeniu kolejnych naborów na wybranym kierunku/specjalności studiów. W chwili otrzymania świadectwa dojrzałości, w przypadku ewentualnego ogłoszenia kolejnego naboru na wybranym kierunku/specjalności studiów, istnieje możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

3. W przypadku niezakwalifikowania do II etapu rekrutacji należy złożyć oświadczenie o gotowości podjęcia studiów. Gdzie powinno się je dostarczyć i czy koniecznie trzeba zrobić to osobiście? Oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (bez kompletu wymaganych dokumentów) należy dostarczyć do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Można uczynić to osobiście, poprzez osoby trzecie oraz korzystając z usług poczty lub kuriera. W przypadku dwóch ostatnich rozwiązań należy pamiętać o fakcie, iż Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna bierze pod uwagę datę faktycznego wpływu oświadczenia do Komisji – nie datę stempla pocztowego.

4. W jakim celu składa się oświadczenie o gotowości podjęcia studiów? Kandydaci, którzy składają oświadczenie o gotowości podjęcia studiów tworzą tzw. „listę rezerwową” i są brani pod uwagę przy ewentualnych kolejnych naborach na wybranym kierunku/specjalności studiów. Jest to dla kandydata szansa, aby pomimo niezakwalifikowania do II etapu rekrutacji przy pierwszym podejściu, zostać przyjętym na studia.

5. Co należy zrobić w przypadku zakwalifikowania do II etapu rekrutacji na kierunku Politologia, ale niezakwalifikowania na kierunku Europeistyka. Czy wobec tego istnieje możliwość złożenia kompletu wymaganych dokumentów na kierunek Politologia, a na kierunek Europeistyka oświadczenia o gotowości podjęcia studiów? Istnieje taka możliwość. W przypadku zakwalifikowania do II etapu rekrutacji na kierunku Europeistyka podczas kolejnego naboru, powinno się złożyć pisemną rezygnację ze studiowania na kierunku Politologia. Odebrane wówczas dokumenty należy złożyć na kierunku Europeistyka. Wszystkich formalności dopełnić można na właściwym Wydziale przy pomocy Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

6. Co należy zrobić w przypadku, gdy po wybraniu właściwej opcji w menu systemu ERK (wybór kierunku) pojawia się komunikat, iż było to możliwe jedynie we wcześniejszym terminie. Jeżeli kandydat bierze udział w procesie rekrutacji podczas II naboru, powinien ponownie wybrać kierunek studiów.

7. Czy w związku z niezakwalifikowaniem do II etapu rekrutacji, złożeniem oświadczenia o gotowości do podjęcia studiów i pojawieniem się na koncie kandydata w systemie ERK komunikatu o następującej treści: „Oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w ramach zwalnianych miejsc wpłynęło do Komisji Rekrutacyjnej. Znajduje się Pan/Pani na liście rezerwowej”, powinno się niezwłocznie dostarczyć dokumenty? Dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej powinno się dostarczyć dopiero wtedy, gdy na koncie w systemie ERK pojawi się komunikat o zakwalifikowaniu do II etapu rekrutacji, a kandydat otrzyma stosowny komunikat oraz informacje w postaci e-maila oraz wiadomości sms.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

1. Czy istnieje możliwość dostarczenia wszelkich potrzebnych dokumentów wcześniej, czy należy upoważnić osoby trzecie do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów we właściwym terminie, po otrzymaniu stosownej informacji? Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów odbywa się dopiero po kwalifikacji do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wybranym kierunku/specjalności studiów. Należy wydrukować potrzebne dokumenty z systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, podpisać własnoręcznie i przygotować komplet wymaganych dokumentów. W momencie ogłoszenia kwalifikacji, osoba wskazana przez kandydata może dostarczyć komplet wymaganych dokumentów do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Czy komplet wymaganych dokumentów można wysłać za pomocą Poczty Polskiej? Jeżeli tak, to na jaki adres należy wysłać przesyłkę? Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą, należy jednak pamiętać, że liczy się data wpływu dokumentów do komisji rekrutacyjnej. Dlatego doradza się skorzystanie z usługi kurierskiej, która zagwarantuje dotarcie przesyłki na czas. Adresy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dostępne są na stronie internetowej w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

3. Kiedy i jakie dokumenty należy dostarczyć do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej? Informacja, o tym, aby złożyć wymagane dokumenty pojawi się na indywidualnym koncie kandydata w Elektronicznej Rejestracji Kandydatów oraz zostanie przesłana w postaci e-maila oraz wiadomości sms. Należy zwrócić uwagę na termin, w jakim trzeba złożyć wymagany komplet dokumentów. Lista wymaganych dokumentów znajduje się na stronie internetowej w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Również tam można znaleźć informację o miejscach i godzinach przyjmowania kompletów wymaganych dokumentów.

4. Co należy zrobić w sytuacji, kiedy na koncie kandydata w systemie ERK nie odnotowano wpływu dokumentów? Należy niezwłocznie skontaktować się z właściwą Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Dokumenty powinny zostać dostarczone na Wydział (nie do Biura ds. Rekrutacji).

OPŁATY

1. Czy wpłaty opłaty rekrutacyjnej można dokonać przelewem internetowym, czy możliwe jest to tylko z wykorzystaniem wygenerowanego przez system ERK blankietu? Wpłaty opłaty rekrutacyjnej można oczywiście dokonać poprzez przelew internetowy. Należy pamiętać jednak, iż koniecznie jest przepisanie, z wygenerowanego przez system ERK blankietu, wszystkich niezbędnych danych.

2. Czy wpłata opłaty rekrutacyjnej może zostać dokonana z konta rodzica? Wpłaty opłaty rekrutacyjnej można dokonać z jakiegokolwiek konta. Należy jednak pamiętać, aby poprawnie wpisać wszystkie dane z wygenerowanego przez system ERK blankietu.

3. Czy wybór kilku kierunków studiów i dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej jednym przelewem jest postępowaniem prawidłowym? Do każdego kierunku przypisany jest inny tytuł wpłaty. Powinno się dokonać kilku odrębnych przelewów (jeśli to możliwe) albo na jednym potwierdzeniu przelewu wpisać klika tytułów wpłaty (przepisanych z wygenerowanego przez system ERK blankietu).

4. Co należy zrobić w przypadku, gdy wpłacono opłatę rekrutacyjną, załączono dowód wpłaty, lecz na osobistym koncie w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów widnieje komunikat: "Nie dokonałeś wpłaty lub nie przypisałeś wpłaty do kierunku"? Przy próbie zmiany opcji opłacenia na "TAK" pojawia się komunikat: "Niewystarczająca suma wpłat do opłacenia zaznaczonych kierunków". Jeżeli dowód wpłaty został zaczytany i jest widoczny w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, tzn., że wszystko zostało zrobione prawidłowo. Właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zmieni opcję na "opłacona" w momencie, kiedy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie Uniwersytetu Szczecińskiego.

5. Czy potwierdzenie przelewu pocztowego (po dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej) należy zeskanować i dołączyć jako plik? Tak, dowód wpłaty należy wczytać w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, na osobistym koncie, w formie elektronicznej.

6. Czy potwierdzenie przelewu internetowego można odnaleźć na swoim elektronicznym koncie bankowym? Na elektronicznym koncie bankowym dostępne są potwierdzenia wykonanych przelewów. Należy zaczytać potwierdzenie internetowego przelewu opłaty rekrutacyjnej na swoim osobistym koncie w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

7. Czy za każdy wybrany kierunek studiów należy uiścić osobną opłatę rekrutacyjną? Opłatę rekrutacyjną należy uiścić za każdy wybrany kierunek studiów. W tym celu należy skorzystać z opcji znajdującej się w Menu systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, na osobistym koncie kandydata.

8. Czy wpłaty dowód opłaty rekrutacyjnej można wysłać faksem? Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej należy wczytać w formie elektronicznej na swoim koncie, w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Ewentualnie dowód wpłaty można okazać Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Adresy komisji dostępne są w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów.

BRAK PRZEDMIOTU WYMAGANEGO W ALGORYTMIE

1. Czy pomimo braku ocen z przedmiotów wymaganych w jednej z grup przedmiotów do algorytmu, można starać się o przyjęcie na wybrany kierunek/specjalność studiów? Przy braku wyników z przedmiotów w poszczególnych grupach, suma punktacji będzie niższa, ale fakt ten nie dyskwalifikuje w postępowaniu rekrutacyjnym. Jeżeli kandydat zdawał tzw. starą maturę, to przypadku braku oceny z matury, brana jest pod uwagę ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.

CO ZROBIĆ, GDY CHCĘ ZREZYGNOWAĆ ZE STUDIÓW

1. Czy istnieje możliwość rezygnacji ze studiów po przyjęciu, a jeżeli tak to gdzie należy złożyć i do kiedy stosowne pismo? W każdej chwili kandydat może zrezygnować z jednego kierunku studiów. W tym celu należy dostarczyć pisemną rezygnację do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

PROGI PUNKTOWE

1. Jakie progi punktowe obowiązują na poszczególnych kierunkach studiów podczas rekrutacji na Uniwersytet Szczeciński? Progi punktowe zostaną określone w trakcie kwalifikacji do II etapu postępowania na rok akademicki 2013/2014. Po kwalifikacji do II etapu należy kontaktować się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjna w sprawie wysokości progów.

OGRANICZENIA WIEKOWE W KANDYDOWANIU NA STUDIA

1. Czy istnieje górna granica wieku do jakiej można podjąć studia? Nie ma górnej granicy wieku dla kandydatów na studia.

GDZIE WYKONAĆ BADANIE LEKARSKIE

1.Jakiej specjalizacji lekarz może wystawić orzeczenie o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku lub specjalności studiów? Honorowane będzie zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy wydane na podstawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński – druk do wydrukowania z osobistego konta w systemie ERK. Zaświadczenie lekarskie wymagane jest na wybranych kierunkach studiów, których wykaz znajduje się w informatorze dla kandydata na studia w roku akademickim 2013/14

Akty prawne

Ogólne zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2014/2015 reguluje Uchwała nr 55/2013 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego (wraz z późniejszymi zmianami). Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na studia, w tym m.in. etapy postępowana rektutacyjnego, jego terminy, wykaz niezbędnych dokumentów oraz wykaz olimpiad, których laureaci mogą skorzystać z preferencji w procesie rekrutacji. W ogólnych zasadach rektutacji znajduje sie również algorytm do obliczania wyników kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego na studia.

Terminy

Składanie kompletu wymaganych dokumentów od 20 lutego 2015 r. do 16 marca 2015 r.:

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług:

  • od poniedziałku do piątku w godz.; 10:00 - 14:00.
  • dodatkowo każdy wtorek, w godz.: 15:30 - 16:30 oraz soboty, w godz.: 09:00 - 13:00.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego: 17 marca 2015 r.

 

Dokumenty

Kandydaci, którzy biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów na właściwym wydziale. Szczegółowa lista - w załączniku.

 

Załączniki
Olimpiady

Wykaz olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, których laureaci lub finaliści mogą skorzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów I stopnia i jednolitych magisterskiech w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2012-2014.

Załączniki
Algorytm

Algorytm do obliczania wyników kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie.

Załączniki
Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna w postępowaniu rekrutacyjnym na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 wynosi 85 zł.

Kandydat wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia na poniższy numer konta:

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

BANK ŚLĄSKI SA: 57 1050 1520 1000 0023 0496 2786

Opłata za studia niestacjonarne

Opłata za studia niestacjonarne rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 zgodna z uchwalą Senatu i zarządzeniem Rektora US - dokument w załączeniu.

Opłata za drugi kierunek

Opłata za studia na drugim kierunku zostanie podana po uchwaleniu przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego.

Miejsca składania dokumentów

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin

 

Biuro ds. Rekrutacji

al. Papieża Jana Pawła II 31, p. 021
70-453 Szczecin

tel. +48 91 444 10 29, +48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60
e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl